Main Menu

Gaelscoil Na Cruaiche, Cathair na Mart

Gaelscoil na Cruaiche

Scoil

Our new school "Gaelscoil na Cruaiche" September 2011

Bhí an Lá Oscailte againn inár scoil nua ar an 26ú Meitheamh. Bhí ceol agus craic sa scoil agus cuireadh fáilte roimh chách. Bhí deis ag daoine ár scoil nua a fheiceáil agus is cosúil go raibh gach duine thar a bheith sásta leis. Tá muid uilig an-bhródúil as  an scoil agus táimid uilig ag súil go mór le bheith ag obair agus ag foghlaim ann!

We had an Open Day in our new school on June 26th. There was music and fun and everyone was welcomed. Everyone had the opportunity to see the new school and it was clear that everybody was really pleased with it. We are all very proud of the school and are looking forward to working and learning in our new school!

Copyright: http://www.gaelscoilnacruaiche.com/

 

Stair Ghaelscoil na  Cruaiche

D’oscail Gaelscoil na Cruaiche, bunscoil Chaitliceach, don gcéad uair i Meán Fómhair 1995 agus seachtar dalta a bhí ann ar an gcéad lá.

Gaelscoil_na_Cruaiche_Cathair_na_Mart

Fuair an scoil aitheantas sealadach ón Roinn Oideachais i 1996 agus chuaigh sí faoi Phatrúnacht an Fhorais. Máiréad Ní Ruáin a bhí roghnaithe ag an mBord don bpost mar Phríomhoide na scoile agus cuireadh tús leis an scoil go hoifigiúil ar an 1ú Meán Fómhair 1996.

Fuair an scoil aitheantas buan i 2000 agus tá fás agus forbairt do-chreidte tagtha ar an scoil ó shin. Faoi láthair, tá aon mhúinteoir déag ar an bhfoireann; ochtar múinteoir ranga, múinteoir tacaíocht foghlama, múinteoir acmhainne agus príomhoide riaracháin san áireamh.

Tá an scoil suite ar shuíomh sealadach faoi láthair i seomraí réamhdhéanta. Tá cead pleanála faighte chun scoil nua a thógáil ó 2007 agus tugadh le fios don Bhord Bainistíochta go bhfuil an Roinn Oideachas réidh anois chun an fhoirgneamh nua seo a thógáil.

 

Fun_Day_Gaelscoil_na_Cruaiche

 

The history of Gaelscoil na Cruaiche

Gaelscoil na Cruaiche, an all-Irish Catholic Primary School was first opened in September 1995 with seven pupils on its roll on the very first day.

The school received temporary recognition from the Department of Education and Science in 1996 and the Foras Pátrúnacht na Scoil LánGhaeilge Teo was requested to become patron of this new developing school. Máiread Ní Ruáin was selected by the Board of Management to become Principal and the school was officially opened on the 1st September 1996, under the direction of the Department of Education and Science.

Gaelscoil na Cruaiche received permanent recognition in 2000 and the school has grown and developed beyond belief from then forward. At present, there are eleven permanent teachers on staff, which consists of eight class teachers, a learning support teacher, a resource teacher and an administrative principal.

The school is situated on a temporary site in prefabricated classrooms. The school received planning permission to construct a permanent school building in 2007 and the Board of Management was recently informed that the Department of Education is now prepared to commence construction.

 

An Gaeilge i mBunscoil Lán-Ghaelach

Is í an Ghaeilge teanga labhartha na scoile. Is é an cur chuige atá i gceist ná go bhfaighidh an páiste seilbh ar an dara teanga seo ar an tslí chéanna agus a dhein sé/sí i gcás na céad teanga – ó bheith á tuiscint, ag éisteacht léi, ag aithint aonad comhréire inti agus sa deireadh ag giniúint focal, ráite agus abairtí uaidh/uaithi féin.

Déanfaidh an múinteoir iarracht ar chumas cainte na bpáistí a fhorbairt agus a chur lena stór focal ó scéalta agus dánta a chur ar eolas dóibh, ón drámaíocht agus ó chomhrá a dhéanamh leo.

 

Irish in the All-Irish Primary School

Irish is the spoken language in the school. The idea is that the child will acquire this second language in the way that he/she acquired the first – by understanding, listening, isolating structures and eventually producing words, phrases and sentences.

The Múinteoir will try to develop the speaking ability of the children to extend their vocabulary by introducing them to stories and poems, by drama and by involving them in conversation.

 

Ag_Sgradh_Le_Chile

 

Gaelscoil na Cruaiche

Cathair na Mart

Contae Mhaigheo

Príomh Oide: Máiréad Ní Ruáin

Teil. 098 28121

Ríomhphost: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Suíomh idirlín: www.gaelscoilnacruaiche.com

Opening Hours:Mon - Fri 9.00a.m. – 2.40p.m.

Lunch: 12.40 p.m. – 1.10 p.m.

End of school day for infants: 1.40 p.m.

Wheelchair-accessible:Yes

 

Máiréad Ní Ruáin

Back to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
©2009-2018 Westport Parish - Designed and developed by GetOnline